Om oss

Aud Ovenstad er utdannet pedagog (cand.polit.) fra Universitetet i Oslo, hvor hun i hovedoppgaven fordypet seg i ulike veiledningsretninger. Aud er i tillegg utdannet familieterapeut fra Diakonhjemmet Høyskole, og har videreutdanning i samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner fra Telemark Distriktshøgskole. Hun er sertifisert kursleder i samlivskursene Bufferkurs for par og  PREP (The Prevention and Relationship Enhancement Program). Hun er også sertifisert «Seven Principles Leader»  i regi av Gottman Instituttet.

Aud har bred erfaring fra ulike stillinger i helse- og sosialfeltet, hovedsakelig som leder. Hun har blant annet jobbet innen rusomsorg og psykiatri med ungdom og voksne. Videre har hun ti års erfaring fra fosterhjemsomsorgen, hvor hun i tillegg til ledelse, har kurset og veiledet fosterforeldre og barnevernsansatte. Hun har jobbet privat som par- og familieterapeut siden 2010.

I terapi er hun opptatt av kommunikasjon og samspill mellom partene. Tanker, følelser og reaksjoner henger nært sammen, og kommunikasjon og samspillsproblemer handler om alle tre aspektene. Teoretisk fundament er kognitiv og emosjonsfokusert terapi, samt elementer fra Bufferkurs for par og PREP samlivskurs. 

I terapien bruker hun også deler fra «Gottman-metoden», hvor målet er å regulere verbal kommunikasjon som skaper konflikter, øke intimitet, respekt og hengivenhet, fjerne faktorer som skaper en følelse av stagnasjon i fastlåste situasjoner og fremme empati og forståelse i parforholdet. 

Aud tilbyr parterapi, individuelle samtaler, familieterapi, foreldreveiledning og PREPfor2. Hun jobber fulltid og leder Ovenstad Familieterapi.

Medlem av Norsk forening for familieterapi (NFFT).

 

Tom Kempe er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, med hovedfordypning i systemisk- og kognitiv terapi med voksne. Han har i tillegg utdannelse fra Kent University og Bangor University i Storbritannia med fordypning i klinisk voksenpsykologi, samt utdannelse i idrettspsykologi fra Høyskolen i Halmstad, Sverige.

Tom har jobbet klinisk med behandling og utredning av psykiske lidelser hos voksne og har bred erfaring fra individual- og systemterapi i spesialisthelsetjenesten. Tom har vært psykolog på et distriktpsykiatrisk senter for voksne, arbeidet med lettere psykiske lidelser i NAV’s Raskere tilbake-tilbud, ledet grupper og hatt individualterapi for unge voksne i flerkulturelle Sør-Afrika. Arbeidet i Oslo Universitetssykehus som organisasjonspsykolog med bl.a. konflikthåndtering, organisasjonskultur, stresshåndtering, lederutvikling og gruppeprosesser. Under studieperioden arbeidet Tom med akuttpsykiatri med komplekse problemstillinger innenfor et bredt spekter av psykiske lidelser. Tom har to forskningsgrader fra Storbritannia i klinisk psykologi, der han blant annet har publisert en artikkel om perfeksjonisme.

Relasjonen og samspillet i terapirommet er det Tom fokuserer på. I terapien bruker han elementer fra systemisk terapi, tilknytingsteori, atferdsteori, mindfullness og fremfor alt kognitiv terapi, tilpasset dine ønsker og behov. Han har i tillegg fordypet seg i Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT), som blant annet kan brukes ved generalisert angst, depresjon, sosial fobi, rusmisbruk, stress og utbrenthet.

Grunnfilosofien er at mål og fremgangsmåte arbeides frem i fellesskap. Du har ekspertisen om deg selv og er eier av muligheten til forandring. Terapien tilpasses din situasjon, den du er, og hva du kommer med av problemstillinger. Tom har som psykolog kunnskap om hvordan man skaper endring og hvilke psykologiske aspekter som spiller inn. Fokus ligger på å finne styrker og motivasjon hos deg for å gjennomføre slik endring. Det er viktig at du opplever et trygt miljø, der det du sier lyttes til og blir forstått. Spesielt skal det være rom for å snakke om det som er vanskelig og vondt. I et slikt miljø er målet å finne veier til bedre mestring av situasjoner du har opplevd som vanskelig.

Tom jobber deltid ved Ovenstad Familieterapi. Han arbeider ellers i firmaet cut-e med verktøy for rekruttering og utvikling for bedrifter. Han avslutter om kort tid spesialiseringen som organisasjonspsykolog.

Tom tilbyr individualterapi til voksne over 18 år. Terapi også på engelsk.

Medlem av Norsk psykologforening (NPF).

 

Kristianne Ovenstad (for tiden i permisjon) er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, med hovedfordypning i systemisk- og kognitiv terapi med voksne. Hun er psykologspesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde klinisk barne- og ungdomspsykologi. 

Kristianne har jobbet klinisk med behandling og utredning av psykiske lidelser og ruslidelser hos voksne. Hun har også bred erfaring fra individual- og systemterapeutisk arbeid med barn, ungdommer og deres familier, i spesialisthelsetjenesten og i kommunen. Kristianne har vært skolepsykolog og psykolog på helsestasjon for ungdom, drevet grupper, veiledet foreldre, lærere og andre instanser. Hun har drevet undervisning og hatt foredragsvirksomhet for psykologer og andre faggrupper. Kristianne har særlig kompetanse på kognitiv terapi, samspill og tilknytningsteori, og hun har fordypning i traumebehandling og motiverende intervju.

Parallelt med studiet, har Kristianne arbeidet 6 år innen spesialisthelsetjenesten, med barn og ungdom med komplekse psykiske vansker, og deres familier. Under studiet var hun også ansatt i forskningsrelaterte stillinger og arbeidet som miljøterapeut med flyktninger.

I terapi er Kristianne opptatt av å bruke relasjonen og det samspillet som skjer i terapirommet, til å skape endring. Hun benytter seg videre av et bredt repertoar terapeutiske tilnærminger og intervensjoner i behandlingen hun tilbyr, med elementer hentet fra blant annet kognitiv terapi, mindfulness, dynamisk terapi, familieterapi, systemisk terapi og tilknytningsteori. For Kristianne er det viktig at dere sammen lager felles mål for terapien og sammen finner frem til hvordan dette kan oppnås. Grunnholdningen er at du eksperten i ditt liv og best vet hva du ønsker og trenger. Kristianne har fokus på at hun som psykolog har kunnskap om hvordan få til slike endringer, men at dette må skje i et gjensidig arbeid med deg for at det skal kunne tilpasses den du er og det akkurat du trenger for å skape endring. Videre har hun fokus på å finne frem til og få frem styrker og ressurser, i deg selv og i dine omgivelser. For Kristianne er det viktig å også romme det som kan være vondt og vanskelig å snakke om, og det du ikke opplever å mestre. Kristianne har som mål at du skal føle deg trygg, hørt og forstått, og at dere er sammen om å finne frem til veier som leder til din motivasjon for å søke terapi.

Kristianne jobber deltid ved Ovenstad Familieterapi. Ved siden av dette er hun i en dobbelt-kompetansestilling (spesialisering og doktorgrad) tilknyttet Oslo Universitetssykehus og Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Doktorgraden omhandler virksomme faktorer og endringsprosesser i terapi med traumatiserte barn og ungdommer. 

Kristianne tilbyr individualterapi til voksne og ungdom over 16 år. I tillegg til foreldreveiledning, familieterapi og samtaler med barn. Terapi også på engelsk.

Medlem av Norsk psykologforening (NPF).

 

Har du spørsmål eller vil bestille time, er du velkommen til å ringe 948 18 304 eller send mail til kontakt@ovenstad-familieterapi.no 

Copyright © 2010. Ovenstad Familieterapi All Rights Reserved